Przypominamy o Walnym Zgromadzeniu 9 marca

Zarząd Klubu Nurkowego Nautica Poznań przypomina o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się 9 marca 2018 roku o godzinie 19:00

Obecność wszystkich członków Klubu jest obowiązkowa.

Osoby, które nie mogą osobiście pojawić się na spotkaniu, mogą sporządzić pełnomocnictwo, które uprawni osobę obecną na zebraniu do głosowania za nich.
Wzór pełnomocnictwa znajdziecie tutaj:
http://klub.nautica.poznan.pl/wp-content/sprawozdania/wzor_pelnomocnictwa.pdf

Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Klub Nurkowy Nautica Poznań
zwołanego na dzień 09.03.2018 r., na godzinę 19:00

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad WZ.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego WZ.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu i wykonania budżetu za rok 2017 oraz przedstawienie planu działalności i budżetu na rok 2018.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Klubu za rok 2017 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
8. Dyskusja na temat sprawozdań i planów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
10. Wybór składu nowego Zarządu Klubu Nurkowego Nautica Poznań
11. Sprawy różne – wolne głosy