Statut

STATUT KLUBU NURKOWEGO NAUTICA POZNAŃ
Uchwalony dnia 11 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
(tekst jednolity z dnia 20.02.2015 r.)

I. Postanowienia ogólne.

Art. 1. Klub Nurkowy Nautica Poznań zwany dalej Klubem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, zrzeszającym osoby fizyczne prowadzące działania na rzecz nurkowania, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji nurkowych, budowania koleżeńskiej atmosfery oraz kształtowania systemu wartości etycznych młodzieży poprzez nurkowanie.

Art. 2. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. Klub powołuje się na czas nieokreślony.

Art. 3. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i inne obszary nurkowe świata, a jego siedzibą jest miasto Poznań.

Art. 4. Klub zasadniczo opiera swą działalność na pracy społecznej jego członków; co nie stoi na przeszkodzie zatrudnianiu do prowadzenia swoich spraw także pracowników.

Art. 5. Klub może zgłaszać swoją przynależność do każdej organizacji międzynarodowej, o ile nie narusza to obowiązujących przepisów, a także umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

II. Cele i sposoby ich realizacji.

Art. 6. Zasadniczym celem Klubu jest:
1) rozpowszechnianie w szerokim otoczeniu wiedzy o nurkowaniu jako formie rekreacji,
2) szkolenie i rozwijanie umiejętności nurkowych, propagowanie profesjonalnego podejścia do nurkowania,
3) rozwijanie i promocja wiedzy o środowisku wodnym, osiągnięciach i nowościach w technice nurkowej oraz nowych formach i programach szkoleniowych stosowanych na całym świecie ,
4) propagowanie nurkowania w środowisku osób niepełnosprawnych jako formy aktywnej rehabilitacji,
4)’ działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez aktywność fizyczną jaką jest nurkowanie,
5) popularyzowanie wiedzy o szeroko pojętej ekologii i ochronie występujących w środowisku wodnym zwierząt i roślin,
5)’ popularyzowanie wiedzy o podwodnych obiektach archeologicznych i wrakach,
6) integracja członków klubu mająca na celu ustawiczne kształtowanie koleżeńskiej atmosfery,
7) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz propagowania zasad bezpiecznego nurkowania i ratownictwa wodnego,
8) promocja nurkowania jako formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
9) odkrywanie i rozpowszechnianie informacji o nowych miejscach turystyki nurkowej w kraju i poza jego granicami,
10) nawiązywanie kontaktów i rozwijanie współpracy z innymi klubami nurkowymi na całym świecie.

Art. 7. Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć nurkowych zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpiecznego nurkowania,
2) współpracę z osobami niepełnosprawnymi poprzez organizowane szkolenia i popularyzację nurkowania w tym środowisku, zwłaszcza jako formę rehabilitacji,
3) prowadzenie działań w zakresie szeroko rozumianej ekologii.
4) popularyzację wiedzy o nurkowaniu poprzez konferencje, seminaria, odczyty, wykłady, pokazy, wystawy, spotkania, kursy, szkolenia, publikacje itp.,
5) tworzenie grup zadaniowych,
6) współpracę z innymi instytucjami, organizacjami, podmiotami gospodarczymi, których cele są zbliżone do celów Klubu lub które pragną je wspierać,
7) poradnictwo w zakresie nurkowania dla kursantów, rodziców, instruktorów i wszystkich innych zainteresowanych,
8) wspieranie inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie nurkowania,
9) prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej,
10) zajmowanie stanowisk oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nurkowania,
11) organizowanie obozów, wycieczek i wyjazdów nurkowych.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Art. 8. Członkostwo klubu różnicuje się na:
1) zwyczajne
2) honorowe

Art. 9. Członkiem zwyczajnym może być zarówno obywatel Rzeczypospolitej Polskiej jak i cudzoziemiec na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, posiadający licencję nurkową, w tym:
1) osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych,
2) osoby małoletnie od 16 do 18 lat posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
3) małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu oraz bez prawa udziału w głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu.

Art. 10. 1. Członkiem zwyczajnym staje się osoba, która:
1) złożyła osobiście wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego statutu,
2) została przyjęta uchwałą Zarządu Klubu w poczet członków stowarzyszenia,
3) uiściła opłatę wpisową.
Przyjęcie w szeregi Klubu nowego członka potwierdza się podpisami dwóch członków Zarządu złożonymi na deklaracji członkowskiej z zamieszczeniem daty przyjęcia.
2. Od decyzji odmownej w sprawie przyjęcia do Klubu zainteresowanemu przysługuje odwołanie złożone w formie pisemnej do Walnego Zgromadzenia.

Art. 11. 1. Członkowie zwyczajni mogą w szczególności:
1) brać udział w głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu,
2) wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu,
4) składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których władze Klubu mają podjąć uchwały dotyczące jego osoby i odwoływać się od tych uchwał do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie należy wnieść na piśmie w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
5) korzystać z urządzeń i pomocy Klubu, zgodnie z celami statutowymi i regulaminami.
2. Przepisy pkt. 1 i 2 nie odnoszą się do osób małoletnich poniżej 16 roku życia, którym uprawnienia te nie przysługują.

Art. 12. Do obowiązków członka zwyczajnego należy w szczególności:
1) przestrzeganie postanowień statutu a także opartych na statucie regulaminów i uchwał władz Klubu,
2) czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Klubu,
3) regularne opłacanie składek członkowskich na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Zarządu.

Art. 13. Przyjacielem Klubu, zostaje na warunkach ustalonych przez Zarząd, osoba fizyczna lub prawna, która przekaże darowiznę na rzecz Klubu.

Art. 14. Tytuł honorowego członka Klubu nadaje Zarząd. Kryteria nadania tytułu określa Regulamin Klubu.

Art. 15. 1.Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia przedłożonego na piśmie Zarządowi,
2) śmierci członka Klubu.
3) skreślenia z listy członków na skutek nie płacenia składek członkowskich przez okres ustalony w odpowiedniej uchwale Zarządu, po uprzednim upomnieniu. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Zarządu,
4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego, postanowień statutu a także uchwał władz Klubu lub działania na szkodę Klubu,
5) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,
6) utraty zdolności do czynności prawnych osobami także pozbawienia praw publicznych członków będących osobami fizycznymi.
2. O skreśleniu lub wykluczeniu członka Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego listem polecony na adres wskazany w deklaracji.
3. Od uchwały Zarządu przysługuje w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia zainteresowanemu pisemne odwołanie do Walnego Zgromadzenia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przywróceniu członkostwa bezwzględną większością 2/3 głosów.

Art. 16. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek członka Klubu, Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu go w jego prawach i obowiązkach, z określeniem czasu, na jaki został zawieszony.

IV. Władze Klubu.

Art. 17. Władzami Klubu są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

Art. 18. 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie, które może obradować na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
2. Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Klubu.
3. Członek Klubu może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej i wyłącznie członkowi Klubu.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą ponadto uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.

Art. 19. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są jawne.

Art. 20. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 3 lata poczynając od roku 2006 jako sprawozdawczo-wyborcze, w terminie do dnia 15 maja każdego roku.
2. Na Zarządzie ciąży obowiązek zawiadomienia pisemnego członków o terminie, miejscu odbycia i porządku obrad, co najmniej na 21 dni przed terminem planowanego Walnego Zgromadzenia.

Art. 21. 1.Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) w odpowiedzi na pisemny wniosek co najmniej 1/2 członków Klubu
najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.
2. Na tak zwołanym nadzwyczajnym posiedzeniu Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 22. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie braku przewidzianego w ust. 1. quorum, Zarząd Klubu jest uprawniony do wyznaczenia w tym samym dniu drugiego terminu Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzeni w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych i uprawnionych do głosowania członków.

Art. 23. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Wyboru tych organów dokonuje się na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym lub na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym w trybie określonym w niniejszym statucie,
2) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3) nadawanie godności członka honorowego,
4) podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Klubu,
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadkach określonych w statucie,
6) podejmowanie decyzji o kupnie i zbyciu nieruchomości.

Art. 24. 1. Kadencja władz wybieralnych trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zgromadzeniu członków, w głosowaniu tajnym.
2. Kadencja pierwszego Zarządu i pierwszej Komisji Rewizyjnej trwa do czasu wyboru nowych władz na sprawozdawczo-wyborczym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 2006 roku.
3. Ukonstytuowanie nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyboru.
4. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz działają władze poprzedniej kadencji.

Art. 25. 1. Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia.
2. W jego skład wchodzi od 3 do 9 członków wybieranych spośród członków Klubu, posiadających odpowiednie prawa wyborcze, w tym większość z nich muszą stanowić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Liczba osób wchodzących w skład Zarządu określana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2?. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Spośród wybranych osób, Zarząd sam przydziela sprawowanie funkcji: prezesa, wiceprezesa, skarbnika.
4. Każdy członek Zarządu może dobrowolnie zrzec się pełnionej funkcji lub też zostać odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenie na jego posiedzeniu.

Art. 26. 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2) ustalanie drogą uchwały zasad pobierania i wysokości składki członkowskiej i opłaty wpisowej,
3) kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
4) uchwalanie planów działalności Klubu zgodnie z celami Klubu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
5) określenie potrzeb finansowych, sporządzanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych oraz zarządzanie majątkiem i dysponowanie funduszami Klubu uzyskanymi z działalności statutowej,
6) podejmowanie uchwał o kupnie i zbyciu środków trwałych,
7) podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających,
8) podejmowanie uchwał o skreśleniu i wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających na wniosek Komisji Rewizyjnej lub z inicjatywy własnej.
2. Do kompetencji Zarządu należą także wszelkie inne sprawy niezastrzeżone dla właściwości Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej.

Art. 27. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.
2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi prezes, wiceprezes lub osoba przez nich wyznaczona.
3. Dla ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów przeważa głos prowadzącego posiedzenie Zarządu.
5. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół.

Art. 28. 1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień,
3) składanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności,
5) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi,
6) zwrócenie się z wnioskiem do Zarządu o wykluczenie członka zwyczajnego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej są w sprawowaniu swoich funkcji niezależni.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu ani pozostawać z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 29. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, organom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 statutowej liczby członków.

V. Majątek Klubu.

Art. 30. 1. Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości, a także wartości niematerialne i prawne oraz fundusze.
2. Na fundusze składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
3) wpływy z działalności statutowej,
4) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
5) dochody uzyskane z majątku Klubu oraz z ofiarności publicznej.

Art. 31. 1. Oświadczenia woli w imieniu Klubu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona, na piśmie zamieszczając jednocześnie swoje podpisy pod nazwą Klubu.
2. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych, związanych z bieżącą działalnością Klubu.

Art. 311. Władze Klubu, w rozumieniu art. 17, nie mają prawa do:
1). udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów Klubu lub pracowników Klubu oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów Klubu oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2). przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów Klubu lub pracowników Klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3). wykorzystywania majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników Klubu oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
4). zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy Klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

Art. 32. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Art. 33. 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały, na odrębnym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia można przeprowadzić ponowne głosowanie, ale bez względu na liczbę obecnych.
3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Klubu, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powołuje Komisję Likwidacyjną.

VII. Postanowienia końcowe.

Art. 34. Klub Nurkowy Nautica Poznań uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru.

Art. 35. Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.