Słowem wstępu

Historia

Pomysł na założenie nowego Klubu Nurkowego zaistniał w październiku 2004 roku.

6 stycznia 2005 roku, w niewykończonej jeszcze sali przy ul. Piłsudskiego 100, odbywa się pierwsze nieformalne spotkanie przyjaciół PCN Nautica.

Klub i Sklep Nautica zostają oficjalnie otwarte w lutym 2005 roku, wtedy również odbywa się pierwsza zabawa taneczna z udziałem zaprzyjaźnionych Klubów Nurkowych z Poznania.

Pierwotnie Klub Nautica działa jako nieformalna grupa zrzeszająca sympatyków nurkowania. Z czasem jednak, dzięki inicjatywie członków Klubu, w dniu 14 listopada 2005 roku Klub zostaje zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a 23 września 2009 roku otrzymuje status organizacji pożytku publicznego.

Od początku swojego istnienia Klub czynnie współpracuje z Fundacją Sportów Różnych Osób Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych „RAZEM – NIEZALEŻNI”, która obecnie kontynuuje swoją działalność pod nazwą Fundacja „Balian Sport”. Owocami tej współpracy są liczne wyjazdy nurkowe organizowane w kraju i za granicą dla osób niepełnosprawnych oraz coroczne zajęcia basenowe wprowadzające do nurkowania osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Dzięki aktywności członków Klubu co roku organizowane są liczne wyjazdy i szkolenia nurkowe, a także przedsięwzięcia propagujące nurkowanie w środowisku wielkopolskim. Przez cały okres swojej działalności Klub bierze czynny udział w działaniach promujących bezpieczny wypoczynek nad wodą, prowadzi cykliczne spotkania z ciekawymi osobami ze świata nurkowego, organizuje coroczne darmowe testy sprzętu oraz akcje sprzątania jezior w obrębie Poznania. Jednocześnie w siedzibie Klubu nieustannie odbywają się comiesięczne spotkania tematyczne dotyczące technik nurkowania, sprzętu i wyjazdów.

Obecnie w Klubie zrzeszonych jest 57 osób.

 

Cele klubu

1) rozpowszechnianie w szerokim otoczeniu wiedzy o nurkowaniu jako formie rekreacji,
2) szkolenie i rozwijanie umiejętności nurkowych, propagowanie profesjonalnego podejścia do nurkowania,
3) rozwijanie i promocja wiedzy o środowisku wodnym, osiągnięciach i nowościach w technice nurkowej oraz nowych formach i programach szkoleniowych stosowanych na całym świecie ,
4) propagowanie nurkowania w środowisku osób niepełnosprawnych jako formy aktywnej rehabilitacji,
4)’ działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez aktywność fizyczną jaką jest nurkowanie,
5) popularyzowanie wiedzy o szeroko pojętej ekologii i ochronie występujących w środowisku wodnym zwierząt i roślin,
5)’ popularyzowanie wiedzy o podwodnych obiektach archeologicznych i wrakach,
6) integracja członków klubu mająca na celu ustawiczne kształtowanie koleżeńskiej atmosfery,
7) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz propagowania zasad bezpiecznego nurkowania i ratownictwa wodnego,
8) promocja nurkowania jako formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
9) odkrywanie i rozpowszechnianie informacji o nowych miejscach turystyki nurkowej w kraju i poza jego granicami,
10) nawiązywanie kontaktów i rozwijanie współpracy z innymi klubami nurkowymi na całym świecie.

 

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

1) organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć nurkowych zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpiecznego nurkowania,
2) współpracę z osobami niepełnosprawnymi poprzez organizowane szkolenia i popularyzację nurkowania w tym środowisku, zwłaszcza jako formę rehabilitacji,
3) prowadzenie działań w zakresie szeroko rozumianej ekologii.
4) popularyzację wiedzy o nurkowaniu poprzez konferencje, seminaria, odczyty, wykłady, pokazy, wystawy, spotkania, kursy, szkolenia, publikacje itp.,
5) tworzenie grup zadaniowych,
6) współpracę z innymi instytucjami, organizacjami, podmiotami gospodarczymi, których cele są zbliżone do celów Klubu lub które pragną je wspierać,
7) poradnictwo w zakresie nurkowania dla kursantów, rodziców, instruktorów i wszystkich innych zainteresowanych,
8) wspieranie inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie nurkowania,
9) prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej,
10) zajmowanie stanowisk oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nurkowania,
11) organizowanie obozów, wycieczek i wyjazdów nurkowych.