Zebranie Walne

8 marca 2019, w piątek o godzinie 19:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie
– obecność wszystkich Członków Klubu jest obowiązkowa!

Poniżej przedstawiamy program Walnego Zgromadzenia:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia stowarzyszenia Klub Nurkowy Nautica Poznań
zwołanego na dzień 08.03.2019 r., na godzinę 19:00

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad WZ.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego WZ.
6.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu i wykonanie budżetu za rok 2018 oraz 
przedstawienie planu działalności i budżetu na rok 2019.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Klubu za rok 2018 oraz
wniosek w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
8. Dyskusja na temat sprawozdań i planów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
10. Sprawy różne – wolne głosy

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście mogą wypisać:
pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu
Wzór pisma dostępny jest na stronie Klubu: https://klub.nautica.poznan.pl/?page_id=1102
Pełnomocnictwo można dostarczyć do sklepu PCN Nautica, do dnia: 07.03.19